Hãy để trí tưởng tượng bay xa

Có ý gì đâu những câu từ,

Chỉ do người đọc tự ngẫm thôi!

Richard Phạm

Kidding for funny