Nha Trang – Ngày tôi trẻ lại

  • Place: Nha Trang - Hòn Tằm Resort
  • Feeling: So Cute
  • Time : 10/2020
  • Purpose: Take a rest

 

 

 

 

 

Tôi muốn hóa trẻ con,

Cho quên hết sự đời,

Tôi muốn hóa trăng tròn,

Nằm trên đỉnh trăng chơi !