BỀN TÂM VƯỢT KHÓ

Tịnh tâm hướng thượng suốt đêm trường
Nhớ Phật tưởng Trời dạ kính thương
Trọn kiếp quy y theo chánh pháp
Một đời thệ nguyện đáo quê hương
Dẫu cho thử thách nhiều gian khổ
Vẫn mãi bền lòng trọn kỹ cương
Đã biết trần ai là cõi tạm
Lo tu thoát khỏi cảnh vô thường.
(Mai Chất, 25/11/2013)
*Hoạ bài Nghĩa Cố Hương của Trường Thiên Tử.

TAM

Our Score

About Châu Phạm Văn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *