ĐỂ RÂU

Để râu không phải là già
Để râu mỗi tối anh cà em phê
Để râu không phải là dê
Để râu mỗi tối em phê chổ cà
Để râu cung phụng đàn bà
Đàn ông cũng sướng thế là để râu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *