Mẫu 15 (2)

Phố Về Chiều
Không điều gì là không thể
THUYỀN ĐỜI

Xin mượn câu thơ mà tôi tâm đắt nhất của cụ Đồ Chiều

Chở bao nhiêu đạo thuyền không thẳm,
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà.